DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagateljev Ekorel in MarkoMark Nival

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper«,naročnika 2TDK, d.o.o., zahtevku za revizijo vlagateljev Ekorel, d.o.o., ter MarkoMark Nival, d.o.o., ugodila.

datum: 17.02.2020

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper«,naročnika 2TDK, d.o.o., zahtevku za revizijo vlagateljev Ekorel, d.o.o., ter MarkoMark Nival, d.o.o., ugodila.

Naročnik je vse prejete ponudbe zavrnil kot nedopustne in postopek oddaje javnega naročila zaključil brez izbire najugodnejšega ponudnika. Naročnik je vlagateljevo ponudbo zavrnil na podlagi ugotovitve, da vlagatelj z referenčnim poslom, ki ga je izvedel v vlagateljevi ponudbi nominiran podizvajalec, ni izkazal izpolnjevanja referenčnih in kadrovskih zahtev. 

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem je med drugim zatrjeval, da je naročnik neutemeljeno zaključil, da priglašena referenca ne izpolnjuje zahtev in da bi naročnik moral vlagatelja pozvati na zamenjavo podizvajalca, ki je dejansko izvedel sporni referenčni posel.   Skladno z določbo drugega odstavka 81. člena ZJN-3 mora naročnik ponudnika pozvati na zamenjavo podizvajalca, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje. Naročnikova obveznost pozivanja na zamenjavo podizvajalca nastane šele, če ponudba ni skladna z naročnikovimi zahtevami, ker podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje. Če pa podizvajalec izpolnjuje pogoje za sodelovanje in pri njemu ne obstajajo izključitveni razlogi, naročnik nima podlage, da ponudnika poziva na zamenjavo podizvajalca, saj so ponudniki samostojni pri odločitvi, s katerimi gospodarskimi subjekti se bodo potegovali za pridobitev posla in s katerimi gospodarskimi subjekti bodo, v primeru pridobitve naročila, posel izvedli. Odgovor na vprašanje, ali bi moral naročnik vlagatelja pozvati na zamenjavo podizvajalca, je zato odvisen od odgovora na vprašanje, ali je naročnik utemeljeno ugotovil, da vlagatelj s priglašenim referenčnim poslom, ki ga je izvedel podizvajalec, ni izkazal izpolnjevanja naročnikovih zahtev.    Državna revizijska komisija je zato najprej presojala očitke vlagatelja, da je naročnik neutemeljeno zaključil, da priglašena referenca ne izpolnjuje naročnikovih zahtev. Naročnik se je v utemeljitev navedb, da sporna podporna konstrukcija ni skladna z zahtevami, skliceval na izjavo odgovornega nadzornika referenčnega posla in na projekt izvedenih del, ki ga je izdelal odgovorni nadzornik kot odgovorni projektant, medtem ko se je vlagatelj na drugi strani skliceval na del gradbenega dnevnika, ki ga je prav tako podpisal odgovorni nadzornik. Ker so iz te dokumentacije izhajali nasprotujoči si podatki glede višine podporne konstrukcije, izvedene v okviru referenčnega posla, je Državna revizijska komisija odredila pridobitev strokovnega mnenja. Po kritični preučitvi prejetega strokovnega mnenja, ki je potrdilo naročnikove navedbe glede višine podporne konstrukcije, Državna revizijska komisija ni ugotovila naročnikovih kršitev pri presoji, da podporna konstrukcija, izvedena v okviru referenčnega posla, ni visoka nad 8 m v dolžini 50 m, in da posledično vlagateljeva ponudba ni skladna z naročnikovimi zahtevami. 

Državna revizijska komisija je nato presojala navedbe vlagatelja, da bi da naročnik moral pozvati na zamenjavo podizvajalca. Ker pa je priglašeni (neustrezni) referenčni posel izvedel v vlagateljevi ponudbi imenovani podizvajalec, bi moral naročnik skladno z ZJN-3 vlagatelja pozvati na zamenjavo podizvajalca. Ker je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil, ne da bi vlagatelja pozval na zamenjavo podizvajalca, je naročnik kršil 81. člen ZJN-3. Državna revizijska komisija je zato zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.