Sporočila za javnost

DKOM razveljavila postopek oddaje javnega naročila »Dobava zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev«

datum: 04.10.2021

DKOM razveljavila postopek oddaje javnega naročila »Dobava zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev«, naročnika Lekarniška zbornica Slovenije, Ljubljana, obravnavala štiri zahtevke za revizijo, in sicer vlagatelja Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, vlagatelja Salus, d.o.o., Ljubljana, vlagatelja Farmadent, d.o.o., Maribor, in vlagatelja Računsko sodišče Republike Slovenije kot zagovornika javnega interesa.

Vsi vlagatelji so zatrjevali, da je naročnik določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oblikoval v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Vlagatelj Salus, d.o.o., in vlagatelj Farmadent, d.o.o., nista izkazala naročnikovih kršitev, zato je Državna revizijska komisija njuna zahtevka zavrnila kot neutemeljena.

Vlagatelj Kemofarmacija, d.d., in vlagatelj Računsko sodišče Republike Slovenije sta izkazala naročnikove kršitve določb ZJN-3. Državna revizijska komisija je ugotovila naročnikovo kršitev načela transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), saj dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila določa, da bodo posamezni javni lekarniški zavodi za ista zdravila sklenili okvirni sporazum z dvema ali več dobavitelji zdravil, pri tem pa naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil objektivnih pogojev za izbiro gospodarskega subjekta, podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo. Posledično ni mogoče ugotoviti, ali bo posamezni javni lekarniški zavod naročal zdravila od prvega ali od drugega podpisnika okvirnega sporazuma. Državna revizijska komisija je tudi ugotovila naročnikovo kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) in načela sorazmernosti (8. člen ZJN-3), saj sta merili Popust na ceno zdravilo in Ugodnost na obseg dobav oblikovani na način, da ob skupni uporabi ne identificirata cenovno najugodnejše ponudbe.

Državna revizijska komisija je zato v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila »Dobava zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev«.