Sporočila za javnost

datum: 16.06.2021

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Salonit Anhovo v zvezi z izgradnjo "drugega tira"

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Zagotovitev ustreznega odlagalnega prostora in predelava viškov materiala drugega tira železniške proge Divača-Koper«, naročnika 2TDK d.o.o., zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Salonit Anhovo Gradbeni materiali, d.d., Deskle

Naročnik je javno naročilo oddajal po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v katerem je k sodelovanju povabil (zgolj) vlagatelja. Ponudbo vlagatelja je naročnik v nadaljevanju postopka zaradi razlogov na svoji strani zavrnil in postopek zaključil brez oddaje javnega naročila. V odločitvi o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe je navedel, da javnega naročila v postopku s pogajanji brez predhodne objave, v katerem javno naročilo ni bilo izpostavljeno konkurenci, ne bo oddal, pač pa bo po pravnomočnosti sprejete odločitve javno naročilo oddal v enem od postopkov z objavo obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, s čimer bo preveril obstoj morebitne konkurence ter poskušal pridobiti nižje ponudbene cene.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da je (glede na naročnikove strokovne podlage za izvajanje projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, izdana upravna dovoljenja, spremenjeni scenarij ravnanja z izkopanimi viški materiala ter tehnične specifikacije javnega naročila) sam edini, ki lahko izvede predmetno javno naročilo. Po mnenju vlagatelja konkurenčnega odprtega postopka glede na okoliščine konkretnega primera ni mogoče izvesti, poleg tega naj bi naročnik njegovo ponudbo zavrnil preuranjeno, saj vlagatelj končne višine ponudbene cene še naj ne bi podal.

Državna revizijska komisija vlagateljevim navedbam ni sledila. Iz petega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) namreč izhaja, da lahko naročnik na vseh stopnjah postopka kadarkoli po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe in postopek zaključi brez oddaje javnega naročila. Poleg tega okoliščina, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil, ker želi javno naročilo oddati v enem od postopkov z objavo obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, s katerim bo zagotovil večjo mero transparentnosti, preveril obstoj konkurence na trgu in skušal pridobiti ponudbe več ponudnikov, s tem pa tudi nižjo ponudbeno ceno, ne predstavlja kršitve določb ZJN-3. Prav konkurenčnost ponudb je temeljni interes naročnika in hkrati smisel javnega naročanja, ki omogoča uresničevanje načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, v skladu s katerim mora naročnik z izvedbo javnega naročila zagotoviti, da je poraba sredstev zanj kar najbolj gospodarna in učinkovita.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo drugih kršitev naročnika ni zatrjeval, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljenega.