Sporočila za javnost

datum: 21.08.2019

 Državna revizijska komisija je dne 20.8.2020 sprejela odločitev v zadevi pod opravilno številko 018-119/2019 – »Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke«.


Pri odločanju se je Državna revizijska komisija oprla na svojo dolgoletno prakso ob presoji primerov, ko se neuspešen odprti postopek javnega naročila nadaljuje s konkurenčnim postopkom s pogajanji brez predhodne objave. Komisija se je odločila, da zahtevka za revizijo obeh vlagateljev zavrže, ker jima ni mogoče priznati pravnega interesa.


Vlagatelja sta zahtevala, da se iz postopka pogajanj izloči konkurenčnega ponudnika, ker naj bi jima njegovo sodelovanje v pogajanjih povzročilo škodo. Trdila sta, da bi jim to otežilo njun nastop v pogajanjih, ker bi morala svojo ceno prilagoditi (torej znižati) glede na ravnanje konkurenčnega ponudnika. Ta argument ne zdrži, saj ima vsak sodelujoči v pogajanjih svobodo avtonomno oblikovati svojo ponudbo.


Nadaljevanje postopka s pogajanji je v rokah naročnika. Če bo v nadaljevanju postopka prišlo do spora, bo Državna revizijska komisija o tem odločala in o svoji odločitvi obvestila tudi javnost.


Ob tem Državna revizijska komisija poudarja, da je ob spoštovanju pravnih okvirov in prakse pomembno tudi to, da svoje odločitve sprejema hitro in se tako izogne morebitni gospodarski škodi, ki bi jo lahko povzročilo dolgotrajno odločanje. Pomembno pa je tudi izogibanje morebitni zlorabi pravnih instrumentov, ko vlagatelji v svojih zahtevkih za revizijo ne izkažejo ustreznega pravnega interesa.


Skladno s Poslovnikom Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Ur.l. RS, št. 55/2012 s sprem.), bo celotna odločitev objavljena na njeni spletni strani takoj, ko bo prejela dokazila, iz katerih bo razvidno, da je bila odločitev vročena vsem strankam v postopku in izbranemu ponudniku.