Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji osnovnega sredstva

datum: 30.07.2014

Številka:478-1/2014-17
Datum: 30.07.2014

V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013), 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) ter 17. člena Pravilnika o popisu št. 037-19/05, z dne 23.12.2005, objavljam

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

 

Predmet prodaje so naslednja osnovna sredstva:

zap. št.inv.št.nazivleto nabaveIzhodiščna vrednost
11314000040

Monitor 17" FSCB17-1LCD

Resolucija:1280 x 1024

Razmerje: 4:3

20047,50 EUR
21314000132

Prenosni računalnik LB E8100 C2D T7200

RAM:1 Gb

Disk: 120 Gb

200732,50 EUR
31314000133

Prenosni računalnik LB E8110 C2D T7200

RAM:1 Gb

Disk: 120 Gb

200732,50 EUR
41314000134

Prenosni računalnik LB E8110 C2D T7200

RAM:1 Gb

Disk: 120 Gb

200732,50 EUR
51314000137

Prenosni računalnik LB E8110 C2D T7200

RAM: 1 Gb

Disk: 120 Gb

200732,50 EUR
61314000262

Prenosni računalnik LB E8110 T2400

RAM:512 Mb

Disk: 80 Gb

200625,00 EUR
71314000289

Prenosni računalnik LB E8110 T2400

RAM: 512 Mb

Disk: 80 Gb

200625,00 EUR

Osnovno sredstvo bo Državna revizijska komisija prodala ponudniku, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno, enako ali višjo od izhodiščne.

Prodaja osnovnega sredstva se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Državna revizijska komisija bo s ponudnikom, ki bo oddal najboljšo ponudbo, sklenila neposredno pogodbo o prodaji osnovnega sredstva po preteku najmanj 15 dni od objave te namere na svoji spletni strani.

Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec.

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na račun SI56 01100-6300109972, sklic 18-13145-4202023-91852014. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Državna revizijska komisija bo prenos in izročitev osnovnega sredstva opravila po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžen prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na naslovu Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, o čemer bo Državna revizijska komisija pripravila primopredajni zapisnik.

Ogled osnovnega sredstva je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 234 28 00 ali na elektronski naslov: dkom@dkom.si.

Državna revizijska komisija ponudbe za nakup osnovnega sredstva zbira od dneva objave 30.07.2014 do (vključno) dneva izteka objave 14.08.2014 na elektronski naslov: dkom@dkom.si z oznako inventarne številke, ali na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup osnovnega sredstva pod št: 478-1/2014 – inventarna številka - ne odpiraj«, na zadnji strani označeni z nazivom in naslovom ponudnika. V sporočilu mora morebitni interesent obvezno navesti svoje podatke (ime priimek, naslov), telefonsko številko kontaktne podatke ter ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, navedene v tej nameri. Državna revizijska komisija bo sklenila pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno.

Državna revizijska komisija bo po izteku roka za oddajo ponudbe vse pravočasne ponudbe pregledala, s ponudniki izvedla pogajanja, ter s tistim, ki bo za določeno inventarno številko ponudil najvišjo ceno sklenila neposredno pogodbo o prodaji osnovnega sredstva, najkasneje v 15. dneh po izbiri, o čemer bo izbrani ponudnik obveščen po elektronski pošti.

Državna revizijska komisija si pridržuje pravico, da osnovnega sredstva, ki je predmet te namere, ne proda.

Ta namera se dne 30.07.2014 objavi na spletni strani www.dkom.si. Datum izteka 15. dnevnega roka za objavo je 14.08.2014.

Borut Smrdel
Predsednik Državne revizijske komisije