Obvestilo o natečaju za prosti delovni mesti svetovalca Državne revizijske komisije

datum: 19.06.2014

Številka: 110-1/2014-3

 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s sprm.) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 74/09 Odl. US: U-I-136/07-13 in 40/12-ZUJF) 

 

Republika Slovenija, DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,

 

objavlja javno objavo za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

 

SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) – dve delovni mesti (šifra delovnega mesta 17) – delovno razmerje za določen čas 12 mesecev

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 •  najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) - smer pravo; oziroma najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) -smer pravo;
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 •  znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanje dela in stopnja izobrazbe.

Naloge na navedenem delovnem mestu se opravljajo v nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I (ker bodo izbrani kandidati sklenil delovno razmerje za določen čas, ne bodo imenovani v naziv, temveč se jim bo v pogodbi o zaposlitvi določilo, glede na kateri uradniški naziv se jim določijo pravice oziroma dolžnosti).

 

Naloge na razpisanem delovnem mestu obsegajo:

 • pripravo osnutkov sklepov Državne revizijske komisije
 • pripravo predlogov za uvedbo postopka o prekrških
 • opravljanje drugih del po navodilih in usmeritvah predsednika in članov
 •  izvajanje javnih naročil za potrebe Državne revizijske komisije.

 

Kriterij za ugotavljanje ustreznosti in primernosti kandidatov bo presoja strokovne usposobljenosti kandidatov na podlagi predložene dokumentacije iz katere mora biti jasno razvidno, da je kandidat že opravljal dela in naloge:

 •  s področja javnega naročanja in / ali
 •  s področja vodenja postopkov prekrškov in /ali
 • s področja pisanja upravnih ali sodnih odločb.

Od kandidata pričakujemo dobro poznavanje predpisov s področja javnega naročanja s poudarkom na postopkih pravnega varstva, pripravljenost za strokovno usposabljanje, samostojnost, zanesljivost, natančnost in prilagodljivost.

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas – 12 mesecev.

 

Prijava mora vsebovati:

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto uradniško delovno mesto svetovalec Državne revizijske komisije III, za določen čas - 12 mesecev, številka: »110-1/2014 DM17«" na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Državne revizijske komisije oz. v roku 3 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dkom@dkom.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

K prijavi je treba priložiti vse navedene izjave:

 

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

 

3. pisno izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

4. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Državni revizijski komisiji pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis z navedbo formalne izobrazbe, delovnih izkušenj ter drugih znanj, kvalifikacij in kompetenc.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v predloženi dokumentaciji, priloženih pisnih izjav in ustnega razgovora.

 

Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.

 

Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Državne revizijske komisije, Slovenska 54, 1000 Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih Državne revizijske komisije.

 

Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil http://www.dkom.si/ v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno - elektronsko obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Informacije o izvedbi javne objave dobite na tel. (01) 234 28 34 (Slavka Kovačič).

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.