Pogovor s predstavniki Evropske komisije o stanju vladavine prava v Sloveniji

datum: 20.04.2021

Član Državne revizijske komisije Marko Medved je na včerajšnjem pogovoru preko videokonference s predstavniki Evropske komisije glede priprave letnega poročila o stanju pravne države za leto 2021 v državah članicah EU predstavil sistem pravnega varstva v postopkih javnega naročanja v Republiki Sloveniji. Med drugim je izpostavil položaj in pristojnosti Državne revizijske komisije, tudi v razmerju do drugih državnih organov in rednih sodišč. Sogovorniki so pozornost namenili različnim področjem sistema javnega naročanja in delovanja Državne revizijske komisije, s poudarkom na naslednjih temah: položaj Državne revizijske komisije (predvsem vprašanje njene neodvisnosti in samostojnosti ter morebitnih pritiskov na njeno delo), delovanje Državne revizijske komisije v času pandemije covid-19, morebitno zaznavanje korupcije v postopkih nabav, ki so specifično vezane na obvladovanje epidemije, in pomen uporabe različnih informacijskih sistemov v postopkih javnega naročanja ter pravnega varstva v postopkih javnega naročanja.

Tekom pogovora, ki ga je organiziral Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike pri Evropski komisiji, je član Državne revizijske komisije Medved še posebej izpostavil zadnje zakonodajne spremembe na področju pravnega varstva, in sicer novelo ZPVPJN-C (predvsem novost upravnega spora ter novosti pri postopku imenovanja članov Državne revizijske komisije). Ob tem je poudaril, da ima Državna revizijska komisija skladno z nacionalno zakonodajo status posebnega, neodvisnega in samostojnega državnega organa pravnega varstva, ki je po svojem položaju in funkciji primerljiv s sodnimi organi, kar je potrdilo tudi Sodišče EU v zadevi C-296/15 (Medisanus). Med pomembnimi novostmi, ki se jih je dotaknil član Medved, je tudi obvezna uporaba portala eRevizija, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2021. S to spremembo je krog postopka oddaje javnega naročila dokončno digitaliziran, vse od objave razpisa, oddaje ponudb, objave odločitve o oddaji naročil, objave sklenjene pogodbe in sedaj – kot novost – še vložitev zahtevka za revizijo.

V sklopu pogovora je član Medved predstavil tudi pomembnejše statistične podatke o delovanju Državne revizijske komisije in pri tem izpostavil, da je Državna revizijska komisija z relativno majhnim številom zaposlenih uspela tudi v času epidemije covid-19 zagotoviti nemoteno delo in kontinuirano spoštovanje že tako zelo kratkih rokov za sprejem odločitve v posamezni zadevi, ob upoštevajoč dejstvo, da za Državno revizijsko komisijo že od začetka razglašene epidemije covid-19 dalje ni nikoli veljalo zadržanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank, kot je bilo to določeno za sodne in upravne organe.

Član Medved je o vprašanju sogovornikov glede morebitnega zaznavanja korupcije povedal, da v primeru, ko Državna revizijska komisija v posamezni zadevi (ne glede na to, ali gre za postopek nabave opreme, vezane na obvladovanje epidemije covid-19) zazna elemente korupcije ali drugega nezakonitega ravnanja, le-to odstopi v reševanje pristojnim institucijam (Komisija za preprečevanje korupcije, Agencija za varstvo konkurence, …), če pa so za to izpolnjeni določeni pogoji, pa Državna revizijska komisija uvede tudi prekrškovni postopek.