Javna objava za prosto uredniško delovno mesto za določen čas: SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 43

datum: 30.06.2020

Številka: 110-3/2020-4
Datum: 24. 6. 2020                                                                   

Na podlagi 56. in 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08,69/08 – ZTFI-A, 69/08- Zzavar-E in 40/12- ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US;in 22/19-ZPosS) v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija),

objavlja naslednje prosto uradniško delovno mesto za določen čas:

SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III (m/ž) - šifra delovnega mesta št. 43, za določen čas, za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca, s poskusnim delom 5 mesecev.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končana najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri - univerzitetni diplomirani pravnik, ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja ) magister prava
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovno področje oziroma naloge svetovalca Državne revizijske komisije III:

 • priprava osnutkov sklepov Državne revizijske komisije,
 • priprava predlogov za uvedbo postopka pred pristojnim organom v skladu s 17. členom Poslovnika,
 • opravljanje drugih del po navodilih in usmeritvah predsednika in članov,
 • izvajanje javnih naročil za potrebe Državne revizijske komisije.

Kandidati za zasedbo objavljenega prostega uradniškega delovnega mesta se prijavijo z vlogo, iz katere naj izhaja izpolnjevanje vseh s to javno objavo zahtevanih pogojev, zaželeno pa je, da je vlogi priložen tudi kratek življenjepis v obliki Europass-a.

Iz prijavne vloge posameznega kandidata naj izhaja:

1.         pisna izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv in izobraževalna ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.         pisna izjava kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,

3.         pisna izjava kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.         pisna izjava, da za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Državni revizijski komisiji pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Državna revizijska komisija bo opravila izbiro kandidata po predmetni objavi in z izbranim kandidatom zaradi nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca sklenila delovno razmerje za določen čas za čas začasno odsotnega javnega uslužbenca (predvidoma do vsaj 13. 6. 2021), s polnim delovnim časom.

Izbran kandidat bo delo na delovnem mestu »svetovalec Državne revizijske komisije III« opravljal na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec brez imenovanja v naziv. Pravice oziroma obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, oziroma v njenih uradnih prostorih.

Kandidati naj vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »javna objava za prosto uradniško delovno mesto pod šifro delovnega mesta št. 43 z oznako SVETOVALEC DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE III« na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 delovnih dni po objavi na spletu Državne revizijske komisije in objavi, ki jo izvede zavod za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dkom@dkom.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku.

Informacije o izvedbi postopka zaposlitve z javno objavo daje Helena Emilija Oberstar, telefon: 01 234 28 50.

V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije