Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

datum: 05.06.2018

Številka:          478-1/2018-5
Datum:            4. 6. 2018

 

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v skladu s 77., 78. in 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 17. člena Pravilnika o popisu št. 037-19/05, z dne 23. 12. 2005, objavlja


Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

 

Predmet prodaje so naslednja osnovna sredstva: 

Inv. št.Naziv osnovnega sredstvaLeto nabave
1314000141Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000147Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000139Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000146Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000700Prenosna klima2012
1314000129Prenosni računalnik LB E8110 C2D T7200 brez diska2007
1314000489Prenosni računalnik HP EliteBook 8530p brez diska2008
1314000729Prenosnik HP ProBook 6570b (H5E72EA) s torbico brez diska2013
1314000731Prenosnik HP ProBook 6570b (H5E72EA) s torbico brez diska2013


Premičnine se prodajajo posamezno.  

Posamezno osnovno sredstvo bo Državna revizijska komisija prodala ponudniku, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno. 

Prodaja osnovnega sredstva se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe (npr. demontaža in odvoz premičnin), nosi kupec. 

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe  na račun SI56 01100-6300109972, sklic 18 13145-91852018. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. 

Državna revizijska komisija bo prenos in izročitev osnovnega sredstva opravila po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžen prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na naslovu Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, o čemer bo Državna revizijska komisija pripravila primopredajni zapisnik. 

Ogled osnovnega sredstva je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 234 28 00 ali na elektronski naslov: dkom@dkom.si

Državna revizijska komisija ponudbe za nakup osnovnega sredstva zbira od dneva objave 5. 6. 2018 do (vključno) dneva izteka objave 26. 6. 2018 na elektronski naslov: dkom@dkom.si z oznako inventarne številke, ali na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup osnovnega sredstva pod št: 478-1/2018 – inventarna številka - ne odpiraj«, na zadnji strani označeni z nazivom in naslovom ponudnika. V sporočilu mora morebitni interesent obvezno navesti svoje podatke (ime priimek, naslov), telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ter ceno. 

Državna revizijska komisija bo po izteku roka za oddajo ponudbe vse pravočasne ponudbe pregledala in z določbo 52. člena ZSPDSLS-1 (v povezavi s 77. in 78. členom ZSPDSLS-1) z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno inventarno številko, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba najkasneje v 15. dneh po izbiri, o čemer bo izbrani ponudnik obveščen po (elektronski) pošti.

Državna revizijska komisija si pridržuje pravico, da osnovnega sredstva, ki je predmet te namere, ne proda.

Ta namera se dne 5. 6. 2018 objavi na spletni strani www.dkom.si. Datum izteka roka za objavo je 26. 6. 2018.

 

Borut Smrdel, univ. dipl. prav. 
Predsednik Državne revizijske komisije