Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

datum: 31.07.2015

Številka: 478-2/2015-6
Datum: 31. 7. 2015

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) ter 17. člena Pravilnika o popisu št. 037-19/05 -1, z dne 23. 12. 2005, objavlja 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

Predmet prodaje je službeno vozilo:

osebni avtomobil Renault Megane RT 1.6 16V Alize

letnik: 2000
število prevoženih kilometrov: 131.138 km
datum prve registracije: 12. 9. 2000
število sedežev: 5
identifikacijska številka: VF 18AO48523193341
moč motorja: 79 kW
delovna prostornina motorja: 1.598 cm3
barva: bela
stanje avtomobila: registriran do 12. 9. 2015, vozilo je lepo ohranjeno in vozno, vendar ima iztrošen akumulator.

Oprema vozila:
klima, ABS, 4 zračne blazine, daljinsko centralno zaklepanje, električni pomik stekel spredaj, električna nastavljiva zunanja ogledala, radio, servo volan, volan nastavljiv po višini.

Osebni avtomobil bo Državna revizijska komisija prodala ponudniku, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.

Prodaja osebnega avtomobila se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po preteku roka prevzema (npr. stroški garažnine) nosi kupec. Kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz vozila z lokacije, kjer se nahaja.

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v enkratnem znesku v roku 8 dni od  podpisa pogodbe, oziroma izstavljenega računa, na račun Proračun Republike Slovenije: SI56 01100-6300109972, sklic 18 13145-91852015. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Državna revizijska komisija bo prenos in izročitev osebnega avtomobila opravila po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžen prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na naslovu Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, o čemer bo Državna revizijska komisija pripravila primopredajni zapisnik.

Ogled osebnega avtomobila je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 234 28 00 ali na elektronski naslov: dkom@dkom.si.

Državna revizijska komisija ponudbe za nakup osebnega avtomobila zbira od dneva objave 31. 7. 2015 do (vključno) dneva izteka objave 17. 8. 2015 na elektronski naslov: dkom@dkom.si ali na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup osebnega avtomobila pod št: 478-1/2015 – ne odpiraj«, na zadnji strani označeni z nazivom in naslovom ponudnika. V sporočilu mora morebitni interesent obvezno navesti svoje podatke (ime priimek, naslov), telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ter ceno.

Državna revizijska komisija bo po izteku roka za oddajo ponudbe vse pravočasne ponudbe pregledala in v skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za osebni avtomobil, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba najkasneje v 15. dneh po izbiri, o čemer bo izbrani ponudnik obveščen po (elektronski) pošti.

Državna revizijska komisija si pridržuje pravico, da osebnega avtomobila, ki je predmet te namere, ne proda.

Ta namera se dne 31. 7. 2015 objavi na spletni strani www.dkom.si. Datum izteka roka za objavo je 17. 8. 2015.

 

Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije