Namera sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

datum: 02.07.2015

Številka:          478-1/2015-23
Datum:            2. 7. 2015

 

 

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2015, 90/2014 in 14/2015), prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) ter 17. člena Pravilnika o popisu št. 037-19/05, z dne 23.12.2005, objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

 

Predmet prodaje so naslednja osnovna sredstva: 

ZAP. ŠT.INV. ŠT.NAZIVLETO NAKUPA
1131400096Stolmegaflex v RO 1232005
2131400097Stolmegaflex ro2005
3131400098Stolmegaflex ro2005
4131400099Stolmegaflex ro2005
5131400101stolmegaflex2005
6131400102stolmegaflex2005
7131400103stolmegaflex2005
8131400104stolmegaflex2005

 

Premičnine se prodajajo posamezno.

Posamezno osnovno sredstvo bo Državna revizijska komisija prodala ponudniku, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno.

Prodaja osnovnega sredstva se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe (npr. demontaža in odvoz premičnin), nosi kupec.

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na račun SI56 01100-6300109972, sklic 18 13145-91852015. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Državna revizijska komisija bo prenos in izročitev osnovnega sredstva opravila po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžen prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na naslovu Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, o čemer bo Državna revizijska komisija pripravila primopredajni zapisnik.

Ogled osnovnega sredstva je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 234 28 00 ali na elektronski naslov: dkom@dkom.si.

Državna revizijska komisija ponudbe za nakup osnovnega sredstva zbira od dneva objave 2. 7. 2015 do (vključno) dneva izteka objave 17. 7. 2015 na elektronski naslov: dkom@dkom.si z oznako inventarne številke, ali na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup osnovnega sredstva pod št: 478-1/2015 – inventarna številka - ne odpiraj«, na zadnji strani označeni z nazivom in naslovom ponudnika. V sporočilu mora morebitni interesent obvezno navesti svoje podatke (ime priimek, naslov), telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ter ceno.

Državna revizijska komisija bo po izteku roka za oddajo ponudbe vse pravočasne ponudbe pregledala in v skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno inventarno številko, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba najkasneje v 15. dneh po izbiri, o čemer bo izbrani ponudnik obveščen po (elektronski) pošti.

Državna revizijska komisija si pridržuje pravico, da osnovnega sredstva, ki je predmet te namere, ne proda.

Ta namera se dne 2. 7. 2015 objavi na spletni strani www.dkom.si. Datum izteka 15. dnevnega roka za objavo je 17. 7. 2015.

 

Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije