Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu premičnin

datum: 10.06.2015

Številka:          478-1/2015-16
Datum:            10. 6. 2015 

 

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v skladu s 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZSPDSLS), 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; v nadaljevanju: Uredba) ter 17. členom Pravilnika o popisu št. 037-19/05, z dne 23. 12. 2005, objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu premičnin

Državna revizijska komisija je na podlagi 34. člena ZSPDSLS in prvega odstavka 40. člena Uredbe dne 19. 3. 2015 na svojih spletnih straneh objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji (št. 478-1/2015-6) osnovnih sredstev s knjigovodsko vrednostjo nič, izločenih iz uporabe, vendar do izteka 15 dnevnega roka za večino osnovnih sredstev ni prejela nobene ponudbe za nakup predmetnih premičnin.

Glede na ugotovitev iz prejšnje točke Državna revizijska komisija objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu preostalih osnovnih sredstev v skladu z določbo 1. točke 35. člena ZSPDSLS, po kateri se lahko premično premoženje brezplačno prenese z neposredno pogodbo na drugo osebo, če je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe in so bili postopki razpolaganja na podlagi drugih metod neuspešni ter se prenaša na osebe javnega prava, nevladne organizacije ali druge pravne osebe, ki delujejo v javnem interesu.  

Prvi odstavek 40. člena Uredbe določa, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe objavi na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni. 

Predmet prenosa so naslednja osnovna sredstva:

INV. ŠT.NAZIVLETO NAKUPA
1314000140Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000142Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000143Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000144Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000145Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000148Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
1314000191Omara visoka s pokrivno plosco2000
1314000269Omarica Sirena EH 90 + D452000
1314000271Stenska polica2000
1314000272Stenska polica2000
1314000274Polica2000
1314000275Podpultna omarica + pult2000
1314000290Delovna miza2000
1314000292Omara nizka - vrata2000
1314000345Pisalna miza Elegance2000
1314000346Pisalna miza Elegance2000
1314000351Omara nizka s pokrivno plosco2000
1314000393Omarica nizka 80x39x71 s pokrivno plosco2000
1314000402Omara visoka 80x39x200 s pokrivno plosco2000
1314000426Arhivska omara mala2003
1314000466OMARA - RACUNALNIK (19'' rack omara)2001
1314000470KLIMA2008
1314000490Omara visoka s pokrivno plosco (del 1)2008
1314000491Omara visoka s pokrivno plosco (del 2)2008

Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe (npr. demontaža in odvoz premičnin), nosi prejemnik premičnin. 

Ogled osnovnih sredstev je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 234 28 00 ali na elektronski naslov: dkom@dkom.si

Državna revizijska komisija zbira prijave od dneva objave 10. 6. 2015 do (vključno) dneva izteka objave 26. 6. 2015 na elektronski naslov: dkom@dkom.si ali na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana. V primeru večih prejetih prijav bo Državna revizijska komisija prejemnika premičnin določila z javnim žrebom. 

Ta namera se dne 10. 6. 2015 objavi na spletni strani www.dkom.si. Datum izteka roka za objavo je 26. 6. 2015.

 

Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije