Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji osnovneih sredstev

datum: 19.03.2015

Številka: 478-1/2015-6
Datum: 19. 3. 2015

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013), prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) ter 17. člena Pravilnika o popisu št. 037-19/05, z dne 23.12.2005, objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

 

Predmet prodaje so naslednja osnovna sredstva:

ZAP. ŠT.INV. ŠT.NAZIVLETO NAKUPA
11314000140Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
21314000142Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
31314000143Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
41314000144Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
51314000145Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
61314000148Prenosna enojna klimo naprava z rozeto2007
71314000188Omara nizka s pokrivno plosco2000
81314000190Omara visoka s pokrivno plosco2000
91314000191Omara visoka s pokrivno plosco2000
101314000269Omarica Sirena EH 90 + D452000
111314000271Stenska polica2000
121314000272Stenska polica2000
131314000274Polica2000
141314000275Podpultna omarica + pult2000
151314000290Delovna miza2000
161314000292Omara nizka - vrata2000
171314000345Pisalna miza Elegance2000
181314000346Pisalna miza Elegance2000
191314000351Omara nizka s pokrivno plosco2000
201314000393Omarica nizka 80x39x71 s pokrivno plosco2000
211314000402Omara visoka 80x39x200 s pokrivno plosco2000
221314000426Arhivska omara mala2003
231314000466OMARA - RACUNALNIK (19'' rack omara)2001
241314000470KLIMA2008
251314000490Omara visoka s pokrivno plosco (del 1)2008
261314000491Omara visoka s pokrivno plosco (del 2)2008

Premičnine se prodajajo posamezno.

Posamezno osnovno sredstvo bo Državna revizijska komisija prodala ponudniku, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno.

Prodaja osnovnega sredstva se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe (npr. demontaža in odvoz premičnin), nosi kupec.

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na račun SI56 01100-6300109972, sklic 18 13145-91852015. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Državna revizijska komisija bo prenos in izročitev osnovnega sredstva opravila po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžen prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na naslovu Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, o čemer bo Državna revizijska komisija pripravila primopredajni zapisnik.

Ogled osnovnega sredstva je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 234 28 00 ali na elektronski naslov: dkom@dkom.si.

Državna revizijska komisija ponudbe za nakup osnovnega sredstva zbira od dneva objave 19. 3. 2015 do (vključno) dneva izteka objave 3. 4. 2015 na elektronski naslov: dkom@dkom.si z oznako inventarne številke, ali na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup osnovnega sredstva pod št: 478-1/2015 – inventarna številka - ne odpiraj«, na zadnji strani označeni z nazivom in naslovom ponudnika. V sporočilu mora morebitni interesent obvezno navesti svoje podatke (ime priimek, naslov), telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ter ceno.

Državna revizijska komisija bo po izteku roka za oddajo ponudbe vse pravočasne ponudbe pregledala in v skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno inventarno številko, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba najkasneje v 15. dneh po izbiri, o čemer bo izbrani ponudnik obveščen po (elektronski) pošti.

Državna revizijska komisija si pridržuje pravico, da osnovnega sredstva, ki je predmet te namere, ne proda.

Ta namera se dne 19. 3. 2015 objavi na spletni strani www.dkom.si. Datum izteka 15. dnevnega roka za objavo je 3. 4. 2015.

 

Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije