Določitev takse v noveli ZIPRS1415-C

datum: 17.02.2015

Dne 30. 12. 2014 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014), ki v 13. členu določa, da se v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 doda nov 73.a člen, ki se glasi:

 

»73.a člen

(izjema od ureditve takse za predrevizijski in revizijski postopek)

Ne glede na drugi odstavek 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D in 63/13) znaša taksa v letu 2015 v primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, 1.000 eurov.«.

 

Kot je razvidno iz Poročevalca Državnega zbora, je bil namen navedene določbe določiti višino takse za primere, v katerih jo ZPVPJN ne ureja (npr. izločitev vseh ponudb).