Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu premičnin

datum: 05.11.2014

Številka: 478-1/2014-50
Datum: 5. 11. 2014

V skladu s 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 in 50/2014; v nadaljevanju: ZSPDSLS), 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014; v nadaljevanju: Uredba) ter 17. členom Pravilnika o popisu št. 037-19/05, z dne 23. 12. 2005, objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu premičnin

 

Državna revizijska komisija je na podlagi 34. člena ZSPDSLS in prvega odstavka 40. člena Uredbe dne 30. 7. 2014 na svojih spletnih straneh objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji (št. 478-1/2014-17) osnovnih sredstev s knjigovodsko vrednostjo nič, izločenih iz uporabe, vendar do izteka 15 dnevnega roka za nekatera osnovna sredstva ni prejela nobene ponudbe za nakup predmetnih premičnin.

Glede na ugotovitev iz prejšnje točke Državna revizijska komisija objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu premičnin v skladu z določbo 1. točke 35. člena ZSPDSLS, po kateri se lahko brezplačno prenese z neposredno pogodbo na drugo osebo, če je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe in so bili postopki razpolaganja na podlagi drugih metod neuspešni ter se prenaša na osebe javnega prava, nevladne organizacije ali druge pravne osebe, ki delujejo v javnem interesu.

Prvi odstavek 40. člena uredbe določa, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe objavi na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.

Predmet prenosa so naslednja osnovna sredstva:

zap. št.inv.št.nazivleto nabave
11314000040

Monitor 17" FSCB17-1LCD
Resolucija:1280 x 1024
Razmerje: 4:3

2004
21314000262

Prenosni računalnik LB E8110 T2400
RAM:512 Mb
Disk: 80 Gb

2006
31314000289

Prenosni računalnik LB E8110 T2400
RAM: 512 Mb
Disk: 80 Gb

2006

Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi prejemnik premičnin. 

Ogled osnovnih sredstev je možen ob predhodni najavi na telefonsko številko: (01) 234 28 00 ali na elektronski naslov: dkom@dkom.si.

Državna revizijska komisija zbira prijave od dneva objave 5. 11. 2014 do (vključno) dneva izteka objave 20. 11. 2014 na elektronski naslov: dkom@dkom.si ali na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana. V primeru večih prejetih prijav bo Državna revizijska komisija prejemnika premičnin določila z javnim žrebom.

Ta namera se dne 5. 11. 2014 objavi na spletni strani www.dkom.si. Datum izteka 15. dnevnega roka za objavo je 20. 11. 2014. 

 

Borut Smrdel
Predsednik Državne revizijske komisije