številka računa za plačilo revizijske takse

datum: 19.04.2006

V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN mora vlagatelj ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

številka računa Ministrstva za finance, na katerega je potrebno plačati takso, je:

01100-1000358802

sklic: 11 xxxxx-7111290-xxxxxxxx

Natančnejše informacije o načinu plačila takse in oblikovanju številke sklica lahko najdete tukaj.