Novela ZRPJN

datum: 01.07.2005

Dne 1.7.2005 je začela veljati novela Zakona o reviziji postopkov oddaje javnih naročil, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 61/05.

Novela je Državno revizijsko komisijo določila kot prekrškovni organ, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem ZRPJN. Nekoliko spremenjena je aktivna legitimacija, saj mora vlagatelj zahtevka zdaj izkazati realno stopnjo verjetnosti (in ne več zgolj hipotetične možnosti), da bi mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda. Poleg tega lahko v primeru, ko predloži ali namerava predložiti skupno ponudbo več oseb, zahtevek za revizijo vložijo le vse te osebe skupaj. V skladu z novima petim in šestim odstavkom 11. člena ZRPJN lahko predsednik Državne revizijske komisije, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, še pred pridobitvijo obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo iz tretjega odstavka 11. člena ZRPJN izda sklep, da vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Po prejemu obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo ali poteku tridnevnega roka iz tretjega odstavka 11. člena ZRPJN pa lahko Državna revizijska komisija na predlog vlagatelja ali po uradni dolžnosti spremeni ali razveljavi sklep predsednika Državne revizijske komisije. Spremenjen je tudi peti odstavek 12. člena ZRPJN, ki je možnost vložitve zahtevka za revizijo, v katerem se zatrjujejo nepravilnosti v zvezi z objavo razpisa in/ali razpisno dokumentacijo, omejil najkasneje do dneva, ki je določen za odpiranje ponudb oziroma (v omejenem postopku) prijav, razen v primeru, ko lahko vlagatelj dokaže, da zatrjevanih nepravilnosti objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Neuradno prečiščeno besedilo ZRPJN si lahko ogledate na tej strani.