Obvestilo v zvezi s plačilom takse po 22. členu ZRPJN

datum: 11.01.2005

Državna revizijska komisija pri obravnavanju zahtevkov za revizijo ugotavlja, da je v zadnjem času opaziti povečanje števila primerov, kjer se kot sporno postavlja vprašanje višine takse iz 22. člena Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), predvsem v postopkih, kjer mora naročnik skladno z določili drugega odstavka 65. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) objaviti javni razpis tudi v uradnem glasilu Evropskih skupnosti (Uradni list EU). Državna revizijska komisija v izogib takšnim sporom oziroma z namenom skrajševanja revizijskih postopkov zaradi pozivanja na doplačilo takse objavlja naslednje obvestilo:

V prvem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega odstavka podvoji.".

V revizijskih postopkih postopkov oddaj javnih naročil, katere (javne razpise, obvestila o oddaji javnega naročilaâ??) je naročnik dolžan objaviti v Uradnem listu EU, je tako višina revizijske takse:
- 200.000,00 SIT v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve oziroma
- 400.000,00 SIT v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.

Tako je Državna revizijska komisija odločila tudi v zadevi št. 018-254/04: "Kot je bilo že navedeno zgoraj, je Državna revizijska komisija, skladno s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN, z dopisom, št. 018-254/04-23-1954, z dne 26.10.2004, vlagatelja pozvala k doplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 100.000,00 SIT, saj je naročnik objavil predmetni javni razpis v Uradnem glasilu Evropske unije. Na tem mestu bi veljalo naročnika zgolj opozoriti, da se višina vplačane takse (v konkretnem primeru je taksa za vložitev zahtevka za revizijo 200.000,00 SIT) odmerja glede na ocenjeno vrednost oddaje predmetnega javnega naročila, kot jo naročnik oceni v sklepu začetku postopka oddaje javnega naročila in ne, glede na predmet ali postopek oddaje javnega naročila."