Predlog za dopolnitev 11. člena ZRPJN

datum: 07.01.2005

Državna revizijska komisija je v skladu z drugim odstavkom 33. člena ZRPJN Vladi Republike Slovenije predlagala dopolnitev 11. člena ZRPJN z naslednjo utemeljitvijo:

"V postopku revizije postopka oddaje javnega naročila ima vložen zahtevek za revizijo v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN suspenzivni učinek, saj zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo v postopku oddaje javnega naročila ne sme izvajati novih postopkovnih dejanj ali sprejemati vsebinskih odločitev, že začeta oz. napovedana dejanja pa mora prekiniti oz. preklicati in počakati na pravnomočen zaključek revizijskega postopka. V določenih primerih lahko Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN na predlog naročnika sprejme sklep (ki je nekakšne vrste začasna odredba), da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Namen podelitve pooblastila za izdajo sklepa o nesuspenzivnosti je ta, da lahko Državna revizijska komisija v izjemnih primerih, ko primerja razmerje med koristmi in možnimi škodljivimi posledicami za vse sodelujoče v postopku ter javnim interesom in ko ugotovi, da bi lahko z zadržanjem postopka oddaje javnega naročila nastale nepopravljive posledice, naročniku dovoli nadaljevanje kljub vloženemu zahtevku za revizijo in s tem zaščiti javni interes.

V začetku leta 2004 je bil 11. člen ZRPJN noveliran z določbo, po kateri mora naročnik predlog za izdajo sklepa o nesuspenzivnem učinku zahtevka za revizijo posredovati tudi vlagatelju zahtevka za revizijo in mu omogočiti, da v treh dneh od prejema predloga poda obrazloženo mnenje. Namen določbe tretjega odstavka 11. člena ZRPJN naj bi bil zagotoviti kontradiktornost v postopku izdaje začasne odredbe, iz njene dikcije pa je razvidno, da je vročitev naročnikovega predloga vlagatelju zahtevka za revizijo in potek tridnevnega roka za posredovanje obrazloženega mnenja procesna predpostavka za odločanje Državne revizijske komisije o predlogu in izdajo začasne odredbe.

Notifikacijska dolžnost, kot je določena v tretjem odstavku 11. člena ZRPJN, je v praksi povzročila, da je možnost izdaje sklepa o nesuspenzivnem učinku zahtevka za revizijo v določenih procesnih situacijah postala brezpredmetna. V primeru, ko je zahtevek za revizijo vložen nekaj dni pred potekom roka za predložitev ponudb, javni interes pa zahteva nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila, je namreč ob upoštevanju naročnikove notifikacijske dolžnosti in spoštovanju tridnevnega roka za posredovanje obrazloženega mnenja nemogoče zagotoviti, da se postopek oddaje javnega naročila nadaljuje z odpiranjem ponudb. Ker rok za predložitev ponudb med čakanjem na prejem obrazloženega mnenja poteče, ga je treba (če Državna revizijska komisija dovoli nadaljevanje postopka) ponovno določiti in objaviti. V tem času pa Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo glede na relativno kratke roke odločanja običajno že obravnava in sprejme vsebinsko odločitev. Zaradi navedenega je treba po našem mnenju v primeru posebne nujnosti, kadar bi zadržanje postopka lahko imelo resne in nepopravljive posledice, zagotoviti, da se začasna odredba izda tudi brez predhodne zagotovitve kontradiktornosti (t.i. ex parte začasna odredba), vendar z možnostjo njene kasnejše spremembe ali razveljavitve. Pripominjamo, da podobno rešitev pri izdaji začasnih odredb vsebujejo tudi procesna pravila Sodišča Evropskih skupnosti (prim. 84. in 87. člen procesnih pravil).

Zato predlagamo, da se 11. člen ZRPJN dopolni z novim petim in šestim odstavkom, ki bi določala:

(5) Predsednik Državne revizijske komisije lahko, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, še pred pridobitvijo obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo iz tretjega odstavka tega člena izda sklep, da vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma.

(6) Državna revizijska komisija lahko po prejemu obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo ali poteku tridnevnega roka iz tretjega odstavka tega člena na predlog vlagatelja ali po uradni dolžnosti spremeni ali razveljavi sklep predsednika Državne revizijske komisije iz petega odstavka tega člena.
"