Informacija za javnost

datum: 10.01.2005

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v zadevi nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila s predmetom dobava in montaža linearnega pospeševalnika za Onkološki inštitut Ljubljana, I. faza (projekt št. 2711-94-0006), pojasnjuje, da naročniku Republiki Sloveniji, Ministrstvu za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v svojem sklepu, št. 018-324/04-34-12, z dne 04.01.2005, ni naložila izbire ponudbe vlagatelja SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, zastopanega po odvetniku Zdenku Verstovšku, štefanova ulica 12/I, Ljubljana, saj bi takšno navodilo presegalo njene pristojnosti. Državna revizijska komisija je svojim sklepom razveljavila naročnikovo odločitev o razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila in ponovitvi javnega razpisa, saj naročnik le-te, na temelju drugega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), ki ga je uporabil kot pravno podlago za svojo odločitev, ni uspel utemeljiti. Naročnik ima ob ponovni presoji ponudb, poleg možnosti izbire vlagateljeve ponudbe, na voljo tudi vse ostale načine zaključka predmetnega postopka oddaje javnega naročila, kot jih predvideva ZJN-1, sklep Državne revizijske komisije pa naročnika zavezuje k zakonitemu ravnanju pri sprejemanju svoje odločitve.


Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije