Pobuda Ministrstvu za pravosodje z dne 20.9.2004

datum: 14.12.2004

Računsko sodišče
Slovenska 50
1000 Ljubljana

Državna revizijska komisija
Slovenska 54
1000 Ljubljana

Komisija za preprečevanje korupcije
Tržaška 19a
1000 Ljubljana

Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja
Tržaška 21
1000 Ljubljana


številka: 0230-3/2004/1
Datum: 20.9.2004


Ministrstvo za pravosodje
Zupančičeva 3
1000 Ljubljana
ministrica ga. Zdenka CerarZADEVA: Pobuda za rešitev nastale pravne praznine v zvezi z izvajanjem
Zakona o prekrških

1.1.2005 začne v Republiki Sloveniji delovati nov Zakon o prekrških, ki v sam postopek odločanja o prekrških vnaša kar nekaj novosti. Ena med njimi je tudi hitri postopek, ki ga pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom pooblaščena uradna oseba tega organa (49. člen, 2. odstavek Zakona o prekrških). Prepričani smo, da kar nekaj organov (med njimi Računsko sodišče, Državna revizijska komisija, Komisija za preprečevanje korupcije in Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja) v področnih zakonih nimajo izrecno zapisanega člena o izvajanju nadzora nad uporabo zakonov, kar pomeni, da po 1.1.2005 za mnoge kazenske določbe ne bo mogoče izrekati glob po hitrem postopku, ker prekrškovni organ ni definiran.

Novi Zakon o prekrških v svojem 45. členu določa takole:

(1) O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča.

(2) Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških.

V 52. členu pa novi Zakon o prekrških izrecno določa, da se o prekrških odloča po hitrem postopku, razen v primerih, ko zakon določa drugače.
Hitri postopek pa v skladu z drugim odstavkom 52. člena ni dovoljen:
- če je z dejanjem nastala telesna poškodba;
- če je za prekršek poleg globe predpisana stranska sankcija oziroma če prekrškovni organ ali predlagatelj postopka glede na naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek stranske sankcije po tem zakonu;
- če je potrebno odločiti o premoženjsko pravnem zahtevku;
- proti mladoletnim storilcem prekrškov;
- za prekrške s področja obrambnih dolžnosti;
- v drugih primerih, ko je z zakonom tako določeno.
Zaradi vsega navedenega je v spodaj naštetih štirih zakonih nastala pravna praznina in izrekanje kazni za storjen prekršek po hitrem postopku ne bo možen. Za postopek pred rednimi sodišči pa v večini primerov pogoji za izpeljavo postopka ne bodo izpolnjeni.

â?˘ Zakon o računskem sodišču - ZRacS-1 (UL 11/2001) - 38. člen (kazenske določbe)
â?˘ Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (UL 78/1999) - 34. člen (Prekrški - kazenske določbe)
â?˘ Zakon o preprečevanju korupcije - ZPKor (UL 2/2004) - 47. člen (kazenska določba)
â?˘ Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (UL 24/2003) - 39. člen (odgovornost za prekršek - kazenske določbe)

Zato Ministrstvo za pravosodje prosimo, če lahko z ustreznim zakonodajnim postopkom izpelje noveliranje omenjenih zakonov po hitrem postopku, saj se 1. januar 2005 hitro bliža.

Za ZRacS-1 predlagamo naslednjo dopolnitev:
V 1. členu zakona se doda za prvim odstavkom nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Računsko sodišče je zadolženo tudi za nadzor nad izvajanjem tega zakona."
Drugi odstavek postane tretji in tretji odstavek 1. člena postane četrti odstavek.

Za ZRPJN predlagamo naslednjo dopolnitev.
V 4. členu zakona se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Državna revizijska komisija je zadolžena tudi za nadzor nad izvajanjem tega zakona."
Drugi odstavek postane tretji in tretji odstavek 1. člena postane četrti odstavek.

Za ZPKor predlagamo naslednjo dopolnitev:
V 4. členu zakona se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Komisija je zadolžena tudi za nadzor nad izvajanjem tega zakona."
Drugi odstavek postane tretji odstavek.

Za ZDIJZ predlagamo naslednjo dopolnitev:
V 28. člen naj se v prvi odstavek za besedo pristojen doda še stavek â??. za nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Novi 28. člen bi se tako glasil:
"Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) je samostojni državni organ, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega zakona in za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo za dostop do informacije javnega značaja."

Verjetno bi bilo smiselno, da ob teh popravkih v kazenske določbe vnesemo v vseh omenjenih zakonih tudi nov izraz za denarno kazen - globa (razen v Zakon o preprečevanju korupcije, ki že uporablja novo terminologijo).


Pričakujemo vaš odgovor na zastavljeno problematiko.

Že v naprej hvala za vso pomoč.S spoštovanjem,Igor šoltes, univ.dipl.prav.
Predsednik Računskega sodišča
Drago Kos, univ.dipl.prav.
Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
dr. Aleksij Mužina,
Namestnik predsednice Državne revizijske komisije
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.
Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja