Pravilnik za oddajo javnih naročil manjših vrednosti

datum: 07.01.2007

številka: 0200-3/2007-1
Datum: 07.01.2007

Na podlagi 5. točke drugega odstavka 10. člena Poslovnika Državne revizijske komisije (Uradni list RS, št. 44/05) izdajam naslednji


PRAVILNIK
za oddajo javnih naročil na Državni revizijski komisiji


I. Splošne določbe

1. člen
(predmet urejanja)

Ta pravilnik določa način oddaje javnih naročil manjših vrednosti ter nekatere elemente oddaje drugih javnih naročil (skupaj v nadaljevanju: javna naročila) na Državni revizijski komisiji.

Naročila manjših vrednosti (v nadaljevanju: NMV) so naročila, katerih ocenjena vrednost ne presega praga, nad katerim se za oddajo javnih naročil uporablja zakon, ki ureja javno naročanje.

Druga javna naročila (v nadaljevanju: druga javna naročila) so naročila, ki se glede na njihovo ocenjeno vrednost oddajajo v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.

Ocenjena vrednost javnih naročil se določi brez DDV.


2. člen
(temeljna načela javnega naročanja)

Pri oddaji javnih naročil je potrebno zagotoviti spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.


3. člen
(prevzemanje obveznosti iz naslova javnih naročil)

(1) Prevzemanje obveznosti iz naslova javnih naročil se izvede:
- z izdajo naročilnice izbranemu ponudniku,
- s sklenitvijo druge oblike pogodbe z izbranim ponudnikom ali
- na druge ustrezne načine.
(2) Pri odločitvi o tem, na katerega izmed načinov, navedenih v prejšnjem odstavku, se izvede prevzemanje obveznosti iz naslova javnih naročil, se upošteva namen, predmet in zahtevnost javnega naročila.

(3) Naročilnice, druge oblike pogodb in ostale dokumente, s katerimi se prevzema obveznosti iz naslova javnih naročil, podpisuje predsednik Državne revizijske komisije (v nadaljevanju: Predsednik).


4. člen
(predlog za izvedbo javnega naročila)

(1) Oddaja NMV se prične s podajo predloga za izvedbo javnega naročila. Pri oddaji drugih javnih naročil se podaja predloga za izvedbo javnega naročila po tem členu šteje kot obvezna faza pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.

(2) Predlog za izvedbo javnega naročila lahko poda vsak zaposleni na Državni revizijski komisiji, in sicer tako, da na obrazcu "Predlog za izvedbo javnega naročila", ki je priloga tega pravilnika (v nadaljevanju: obrazec), izpolni rubrike:
- predlagatelj izvedbe javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- obrazložitev namena izvedbe javnega naročila,
- ocenjena vrednost javnega naročila ter
- datum podaje predloga.

Tako izpolnjen in podpisan obrazec predlagatelj dostavi finančni službi, ki preveri, ali so za izvedbo javnega naročila zagotovljena zadostna proračunska sredstva. Svoje ugotovitve finančna služba zaznamuje na za to predvidenih mestih obrazca, le-tega pa nato posreduje Predsedniku.

Predsednik svojo odločitev o odobritvi ali neodobritvi izvedbe javnega naročila zaznamuje na za to predvidenih mestih obrazca. V kolikor izvedbe javnega naročila ne odbori, Predsednik o tem sam ali preko finančne službe obvesti predlagatelja. V kolikor Predsednik izvedbo javnega naročila odobri, obenem določi vodjo izvedbe javnega naročila ali strokovno komisijo za izvedbo javnega naročila, sestavljeno iz vodje komisije in najmanj dveh članov (v nadaljevanju: komisija). Podatke o vodji izvedbe javnega naročila oziroma komisiji Predsednik vnese v obrazec, slednjega pa nato posreduje vodji izvedbe javnega naročila oziroma vodji komisije.

Vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija po prejemu na zgornji način izpolnjenega obrazca predlaga:
- postopek, po katerem naj se izvede javno naročanje, ter
- način prevzemanja obveznosti iz naslova javnega naročila.

Svoj predlog vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija zaznamuje na za to predvidenih mestih obrazca.

Tako izpolnjen in s strani vodje izvedbe javnega naročila oziroma vodje in vseh članov komisije podpisan obrazec, vodja izvedbe javnega naročila oziroma vodja komisije posreduje Predsedniku. V kolikor se slednji s predlaganim načinom izvedbe javnega naročila strinja, svojo odobritev le-tega zaznamuje na za to predvidenih mestih obrazca, slednjega pa nato vrne vodji izvedbe javnega naročila oziroma vodji komisije. V kolikor se s predlaganim načinom izvedbe javnega naročila Predsednik ne strinja, mora vodji izvedbe javnega naročila oziroma komisiji podati pisna navodila glede načina izvedbe javnega naročila, ki so ga vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija dolžni upoštevati.

Po prejemu obrazca z odobrenim načinom izvedbe javnega naročila oziroma po prejemu pisnih navodil Predsednika glede načina izvedbe javnega naročila, vodja izvedbe javnega naročila oziroma vodja komisije javnemu naročilu dodeli tekočo zaporedno številko iz seznama javnih naročil v tekočem letu in poskrbi za vnos javnega naročila v register vodenih javnih naročil, nato pa v skladu z določenim načinom izvedbe javnega naročila izvede postopek oddaje le-tega.


II. Posebne določbe za oddajo NMV

5. člen
(postopki oddaje NMV)

(1) Oddaja NMV se izvede po enem izmed naslednjih postopkov:
- po enostavnem postopku,
- po postopku zbiranja ponudb,
- po postopku s pogajanji.

(2) Pri odločitvi o tem, po katerem izmed postopkov, navedenih v prejšnjem odstavku, se izvede oddaja NMV, se upošteva namen, predmet in zahtevnost NMV.


6. člen
(enostavni postopek)

(1) Enostavni postopek izvede vodja izvedbe javnega naročila ali komisija tako, da pisno, telefonsko, prek interneta ali na drug ustrezen način preveri izpolnjevanje postavljenih tehničnih in drugih zahtev predmeta NMV ter ceno le-tega pri različnih potencialnih ponudnikih.

(2) Po opravljenem preverjanju, ki ga ni potrebno dokumentirati, vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija na podlagi merila "najnižja cena" Predsedniku predlaga oddajo NMV najugodnejšemu ponudnika predmeta NMV, ki izpolnjuje postavljene tehnične in druge zahteve le-tega.

(3) V kolikor se Predsednik s predlogom iz prejšnjega odstavka tega člena strinja, se prevzemanje obveznosti iz naslova NMV izvede na način, kot je odobren na obrazcu, oziroma skladno s pisnimi navodili Predsednika, podanimi ob zavrnitvi na obrazcu predlaganega načina izvedbe javnega naročila. Osnutek dokumenta, s katerim se prevzemajo obveznosti iz naslova NMV, pripravi vodja izvedbe javnega naročila oziroma vodja komisije. V kolikor se Predsednik s pripravljenim osnutkom dokumenta ne strinja, mora vodji izvedbe javnega naročila oziroma vodji komisije podati pisna navodila glede spremembe predlaganega osnutka ali priprave novega osnutka takšnega dokumenta.

(4) V kolikor se Predsednik s predlogom iz drugega odstavka tega člena ne strinja, mora vodji izvedbe javnega naročila oziroma komisiji podati pisna navodila glede nadaljnjega vodenja oziroma zaključka postopka oddaje NMV, ki so ga vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija dolžni upoštevati.


7. člen
(postopek zbiranja ponudb)

(1) Postopek zbiranja ponudb izvede vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija tako, da s pisnim povabilom k oddaji ponudbe, telefonsko ali na drug ustrezen način k oddaji ponudbe povabi vsaj dva potencialna ponudnika predmeta javnega naročila; v primeru, če predmet javnega naročila lahko zagotovi le en ponudnik, sme naročnik k oddaji ponudbe povabiti tudi zgolj slednjega.

(2) Med prejetimi ponudbami, ki izpolnjujejo postavljene tehnične in druge zahteve predmeta NMV, vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija na podlagi merila "najnižja cena" Predsedniku predlaga oddajo NMV najugodnejšemu ponudnika predmeta NMV.

(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija, če je to potrebno glede na namen, predmet ali zahtevnost NMV, za izbiro najugodnejšega ponudnika določi tudi druga merila, pri čemer pa morajo biti v tem primeru ponudniki, ki sodelujejo v postopku oddaje NMV, z merili za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe vnaprej seznanjeni.

(4) Podatke o postavljenih tehničnih in drugih zahtevah predmeta NMV, številu pridobljenih ponudb, objektivnih razlogih za morebitno pridobitev zgolj ene ponudbe, ponudnikih, ponudbenih cenah ter merilih za izbiro najugodnejše ponudbe, skupaj s predlogom komu naj se NMV odda, vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija dokumentira v obliki uradnega zaznamka, ki ga posreduje Predsedniku.

(5) V kolikor se Predsednik s predlogom iz prejšnjega odstavka tega člena strinja, se prevzemanje obveznosti iz naslova NMV izvede na način, kot je odobren na obrazcu, oziroma skladno s pisnimi navodili Predsednika, podanimi ob zavrnitvi na obrazcu predlaganega načina izvedbe javnega naročila. Osnutek dokumenta, s katerim se prevzemajo obveznosti iz naslova NMV, pripravi vodja izvedbe javnega naročila oziroma vodja komisije. V kolikor se Predsednik s pripravljenim osnutkom dokumenta ne strinja, mora vodji izvedbe javnega naročila oziroma vodji komisije podati pisna navodila glede spremembe predlaganega osnutka ali priprave novega osnutka takšnega dokumenta.

(6) V kolikor se Predsednik s predlogom iz četrtega odstavka tega člena ne strinja, mora vodji izvedbe javnega naročila oziroma komisiji podati pisna navodila glede nadaljnjega vodenja oziroma zaključka postopka oddaje NMV, ki so ga vodja izvedbe javnega naročila oziroma komisija dolžni upoštevati.8. člen
(postopek s pogajanji)

(1) Postopek s pogajanji se lahko izvede v primeru, če lahko zaradi objektivnih razlogov, tehničnih razlogov ali razlogov intelektualne lastnine NMV izpolni le en sam ali omejeno število ponudnikov.

(2) Postopek s pogajanji se lahko izvede tudi kot nadaljevanje enostavnega postopka ali postopka zbiranja ponudb, ki ni bil uspešno zaključen.

(3) Postopek mora biti ustrezno dokumentiran.


III. Posebne določbe za oddajo drugih javnih naročil

9. člen
(oddaja drugih javnih naročil)

Oddaja drugih javnih naročil se izvede skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje.


IV. Evidence in dokumentacija o javnih naročilih

10. člen
(vodenje evidenc in hramba dokumentacije)

(1) Evidenco postopkov oddaje javnih naročil vodi glavna pisarna.

(2) Evidenco izdanih naročilnic, sklenjenih pogodb in drugih oblik prevzemanja obveznosti iz naslova izvedbe javnih naročil vodi finančna služba.

(3) Vsi dokumenti o postopkih oddaje javnih naročil morajo biti v izvirniku vloženi v spis (spise) o oddaji javnih naročil, ki ga (jih) hrani glavna pisarna.

(4) Vsa dokumentacija o postopkih oddaje javnih naročil se hrani v skladu s predpisi o urejanju dokumentarnega in arhivskega gradiva in najmanj toliko časa, kot trajajo pogodbeni roki za izvedbo posameznega javnega naročila, vključno z garancijsko dobo.


V. Oddaja javnih naročil z uporabo računalniškega programa

11. člen
(obrazci in evidence)

(1) Ne glede na določila tega pravilnika se lahko namesto na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika, za podajo predloga za izvedbo javnega naročila uporabi tudi obrazce, ki so sestavni del posebnega računalniškega programa za podporo postopkom oddaje javnih naročil.

(2) V okviru računalniškega programa iz prejšnjega odstavka se lahko, ne glede na določila tega pravilnika, vodijo tudi vse evidence po tem pravilniku.


VI. Prehodne in končne določbe

12. člen
(prenehanje veljavnosti aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti, št. 037-09/04-1, z dne 18.10.2004, s spremembami.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se postopki oddaje javnih naročil malih vrednosti, katerih izvedba je bila s strani predsednika Državne revizijske komisije odobrena pred uveljavitvijo tega pravilnika, izvedejo skladno s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti, št. 037-09/04-1, z dne 18.10.2004, s spremembami.


13. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik prične veljati in se uporabljati z dnem njegove izdaje.Samo Červek, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije
PRILOGA 1


številka:

PREDLOG ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA


Predlagatelj: â??â??â??â??â??â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..

Predmet javnega naročila: â??â??â??â??â??â??â??â??â??...â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??â??..

Obrazložitev namena izvedbe javnega naročila:
â??â??â??â??â??â??â??â??â??...â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??..â??â??â??â??â??â??â??â??â??...â??...â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??..â??â??â??â??â??â??â??â??â??...â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..â??â??â??â??â??â??â??â??..â??â??â??â??â??â??â??â??â??...â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??..â??â??â??â??

Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV): â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.................

Datum podaje predloga: â??â??â??â??â??â??â??.. â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis predlagatelja)


Strokovni sodelavec finančne službe â??.â??â??â??â??.......â??â??â??â??â??.. ugotavljam, da sredstva za izvedbo predlaganega javnega naročila v višini ocenjene vrednosti le-tega

so / niso

zagotovljena, in sicer na proračunski postavki- kontu: â??â??â??â??â??â??â??


Datum: â??â??â??â??â??â??â??â??. â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis strokovnega sodelavca)


Predlagano javno naročilo

se odobri / se ne odobri

Za izvedbo javnega naročila določam:
a) vodjo izvedbe javnega naročila: ___________________________
b) strokovno komisijo za izvedbo javnega naročila (v nadaljevanju: komisija), v sestavi:
- vodja komisije: ______________________,
- član komisije: _______________________,
- član komisije: _______________________,
- član komisije: _______________________,
- član komisije: _______________________,

Datum: â??â??â??â??â??â??â??â??â??. â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis predsednika DRK)Vodja izvedbe javnega naročila/ komisija predlaga naslednji način izvedbe javnega naročila:

I. da se predmetni postopek oddaje javnega naročila izvede (ustrezno označiti):

1) kot NMV, in sicer po:
a) enostavnem postopku
b) postopku zbiranja ponudb
c) postopku s pogajanji


2) kot drugo javno naročilo, in sicer po postopku: â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??


II. da se prevzemanje obveznosti iz naslova javnega naročila izvede (ustrezno označiti):
a) z izdajo naročilnice izbranemu ponudniku,
b) s sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom ali
c) drugo:â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.


Datum: â??â??â??â??â??â??â??â??â??. â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis vodje izvedbe javnega naročila)

oziroma

â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis vodje komisije)

â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis člana komisije)

â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis člana komisije)

â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis člana komisije)

â??â??.â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis člana komisije)


Predlagani način izvedbe javnega naročila:

se odobri / se ne odobri

Ob neodobritvi načina izvedbe javnega naročila določam:

I. da se predmetni postopek oddaje javnega naročila izvede (ustrezno označiti):

1) kot NMV, in sicer po:
a) enostavnem postopku
b) postopku zbiranja ponudb
c) postopku s pogajanji
2) kot drugo javno naročilo, in sicer po postopku: â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??


II. da se prevzemanje obveznosti iz naslova javnega naročila izvede (ustrezno označiti):
d) z izdajo naročilnice izbranemu ponudniku,
e) s sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom ali
f) drugo:â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??.


Datum: â??â??â??â??â??â??â??â??â??. â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??..
(podpis predsednika DRK)


Dodeljena številka javnega naročila: ______________